BiznetBiznet

FortiOS Web Arabirimi Bilgi Açığa Çıkarma Güvenlik Problemi

Yazar: Alp Hısım

CVE:CVE-2018-13367
CVSS: 6.1 CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:N/A:L
Risk Seviyesi: Düşük
Ürün: FortiOs Yönetim Arabirimi
Etkilenen Sürümler: 6.2.0 ve öncesi sürümler
Yama Tarihi:08 Ağustos 2019
Raporlayan: Alp Hısım

Problem Detayları: FortiOS Web Yönetim ara yüzü tarafından kullanılan bazı javascript dosyaları nedeni ile yetkisiz kullanıcılar sürüm numarası, yönetici hesap isimleri, cihaz modeli gibi çeşitli bilgileri elde edebilmektedirler.

Çözüm/Öneri: Belirtilen problem Fortinet tarafından 8 Ağustos 2019 tarihinde duyurulan FortiOS 6.2.1 sürümü ile giderilmiştir.

Referanslar:
https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-18-173
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-13367

alp.hisim
Yazar: alp.hisim