BiznetBiznet

Java Proxy Runtime of SAP NetWeaver Process Integration Zafiyetleri

Yazar: Muhammed Kılıç

CVE: CVE-2019-0337
CVSS: 6.1 CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
Risk Seviyesi: Orta
Ürün: SAP NetWeaver Process Integration
Etkilenen Sürümler:  7.10, 7.11, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
Yama Tarihi: 13 Ağustos 2019
Raporlayan: Muhammed Kılıç

Problem Detayları: Java Proxy Runtime of SAP NetWeaver Process Integration uygulamasında Cross Site Scripting (XSS) zafiyetine neden olan problem tespit edilmiştir. XSS zafiyetleri kullanıcılara ait oturum bilgilerini çalma amaçlı saldırılarda kullanılabilirler.

Çözüm/Öneri: Belirtilen problem SAP tarafından Ağustos 2019 tarihinde duyurulan yama paketi ile giderilmiştir.  Gerekli yama ve zafiyet hakkında detaylar için aşağıdaki link kullanılabilir.
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2789866

Referanslar:
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2789866
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=523998017

muhammed.kilic
Yazar: muhammed.kilic